Samverkan med vårdnadshavare

Vi tycker att det är väldigt viktigt att knyta ihop barnens två världar, hemmet och förskolan, på ett bra sätt. Föräldrar/vårdnadshavare är pedagogernas största resurs när det gäller att få kännedom om barnet. Vi försöker därför få våra ”Hattis-föräldrar” så involverade i vår verksamhet som möjligt.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. -Lpfö18, s.17

Vårdnadshavarna är delaktiga i vår dagliga verksamhet.

Eftersom förskolan bedrivs som ett föräldrakooperativ så är vårdnadshavarnas engagemang naturligt. Vi har vårdnadshavare på förskolan två dagar i veckan, måndag och torsdag mellan kl.07.30-16.00, de är då där istället för en pedagog. Ca 6-8 tillfällen/familj/år har vårdnadshavarna arbetspraktik hos oss.

I hallen har vi en fotoram där aktuella bilder rullar. Vårdnadshavarna har då möjlighet att låta sina barn återberätta och reflektera över vad de har upplevt under veckan.

Sedan 2017 arbetar vi med förskoleappen Tyra. Genom Tyra kan vi på ett enkelt sätt kommunicera med vårdnadshavarna. Här finns både en blogg och barnens individuella portfolio, där vårdnadshavare kan följa vår verksamhet. Här finns även barnens schema, möjlighet att sjuk-/friskanmäla barn, anteckningar (där både vårdnadshavare och pedagoger kan skicka meddelanden), olika dokument och mycket annat.

Vi samtalar med vårdnadshavarna vid hämtning och lämning varje dag.
Det är en stor vinst att barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna har ett nära samarbete.

Vårdnadshavarna har medinflytande i verksamheten.

Höstterminen inleds med ett föräldramöte där vårdnadshavarna bl.a. information om vår grundverksamhet, barngruppens sammansättning (presentation av nya familjer m.m.) och vi brukar även berätta om vilka läroplansmål och teman vi kommer arbeta med fokuserat kring under läsåret.

medlemsmöten varje månad träffas föreningens styrelse, rektor och en representant från varje familj. Där finns möjligheten att lyfta tankar, funderingar och frågor på ett naturligt sätt.

Utvärdering

Varje år gör vårdnadshavarna en utvärdering där de tycker till om verksamheten.
Via I Ur och Skur centralt svarar de på en föräldraenkät vartannat år.

Sammanhållningsevenemang

Vårdnadshavarna bjuds in till olika evenemang under läsåret där vi får möjlighet att umgås och ha trevligt, som t.ex. luciafirande, julmarknad och på sommarfest.

Varje år har vi även en arbetskväll då vårdnadshavare och eventuella syskon tillsammans med barnen och pedagogerna utvecklar vår pedagogiska trädgård.

Samtal

Några veckor efter barnets introduktion till förskolan, s.k ”inskolning” har vi efterintroduktionssamtal. Pedagogen som varit ansvarig för introduktionen samtalar med vårdnadshavarna om hur barnets inskolning fungerat och eventuella frågor som dykt upp under perioden och om hur vi arbetar vidare framöver.

Utvecklingssamtal genomför vi en gång per år, oftast runt jul, om det inte finns önskemål från vårdnadshavare om samtal oftare.

Innan barnet slutar hos oss har vi ett utskolningssamtal. Där försöker vi ”knyta ihop påsen” lite, genom att samtala med vårdnadshavarna om barnets tid på Hattstugan och var de befinner sig i sin utveckling just nu och vilken information som vårdnadshavarna vill förmedla vidare till förskoleklassens personal.