Föräldrasamverkan

Vi tycker att det är väldigt viktigt att knyta ihop barnens två världar, hemmet och förskolan, på ett bra sätt. Föräldrar/vårdnadshavare är pedagogernas största resurs när det gäller att få kännedom om barnet. Vi försöker därför få våra ”Hattis-föräldrar” så involverade i vår verksamhet som möjligt.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. -Lpfö18, s.17

Vårdnadshavarna är delaktiga i vår dagliga verksamhet.

Eftersom förskolan bedrivs som ett föräldrakooperativ så är vårdnadshavarnas engagemang naturligt. Vi har föräldrar på förskolan två dagar i veckan måndag och torsdag mellan kl.07.30-15.30, de är då där istället för en pedagog. Ca 6-8 tillfällen/familj/år har vårdnadshavarna arbetspraktik hos oss.

I hallen har vi en fotoram där aktuella bilder rullar. Vårdnadshavarna har då möjlighet att låta sina barn återberätta och reflektera över vad de har upplevt under veckan.

Sedan 2017 arbetar vi med förskoleappen Tyra. Genom Tyra kan vi på ett enkelt sätt kommunicera med vårdnadshavarna. Här finns både en blogg och barnens individuella portfolio, där vårdnadshavare kan följa vår verksamhet. Här finns även barnens schema, möjlighet att sjuk-/friskanmäla barn, anteckningar (där både vårdnadshavare och pedagoger kan skicka meddelanden), olika dokument och mycket annat.

Vi samtalar med föräldrarna vid hämtning och lämning varje dag.
Det är en stor vinst att barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna har ett nära samarbete.

Vårdnadshavarna har medinflytande i verksamheten.

Höstterminen inleds med ett föräldramöte där vårdnadshavarna bl.a. får skriva ner sina förväntningar på läsåret. Dessa försöker vi givetvis tillgodose på bästa sätt. På våra föräldramöten vill vi ge en liten inblick i vårt upplevelsebaserade lärande. Vi brukar ofta låta vårdnadshavarna testa någon del från barnens vardag t.ex. skapande, under mötet för att ge dem en konkret upplevelse av vår verksamhet.

medlemsmöten varje månad träffas föreningens styrelse, rektor och en representant från varje familj. Där finns möjligheten att lyfta tankar, funderingar och frågor på ett naturligt sätt.

Utvärdering

Varje år gör föräldrarna en utvärdering där de tycker till om verksamheten.
Via I Ur och Skur centralt svarar föräldrarna på en föräldraenkät vartannat år.

Sammanhållningsevenemang

Vårdnadshavarna bjuds in till olika evenemang under läsåret där vi får möjlighet att umgås och ha trevligt, som t.ex. luciafirande, julfest och på sommarfest.

Varje år har vi även en arbetskväll då vårdnadshavare och eventuella syskon tillsammans med barnen och pedagogerna utvecklar vår pedagogiska trädgård.

Samtal

Några veckor efter inskolning har vi efterinskolningssamtal och samtalar om hur vårdnadshavarna och pedagogerna har upplevt barnets inskolningen.

Utvecklingssamtal har vi i november varje år och efter behov eller önskemål under vårterminen.

Innan barnet slutar hos oss har vi ett utskolningssamtal.