Föräldrasamverkan

Vi tycker att det är väldigt viktigt att knyta ihop barnens två världar, hemmet och förskolan, på ett bra sätt. Föräldrar/vårdnadshavare är pedagogernas största resurs när det gäller att få kännedom om barnet. Vi försöker därför få våra ”Hattis-föräldrar” så involverade i vår verksamhet som möjligt.

Föräldrarna är delaktiga i vår dagliga verksamhet.

Eftersom förskolan bedrivs som ett föräldrakooperativ så är föräldrarnas engagemang naturligt. Vi har föräldrar på förskolan två dagar i veckan måndag och torsdag mellan kl.07.30-15.30, de är då där istället för en pedagog. Föräldrarna kan välja mellan att arbeta i köket eller i barngrupp. Ca 6-8 tillfällen/familj/år har föräldrarna föräldratjänst hos oss.

I hallen har vi en fotoram där aktuella bilder rullar. Föräldrarna har då möjlighet att låta sina barn återberätta och reflektera över vad de har upplevt under dagen.

Vi samtalar med föräldrarna vid hämtning och lämning varje dag.
Det är en stor vinst att barnen, föräldrarna och pedagogerna har ett nära samarbete.

Föräldrarna har medinflytande i verksamheten.

Höstterminen inleds med ett föräldramöte där föräldrarna bl.a. får skriva ner sina förväntningar på läsåret. Dessa försöker vi givetvis tillgodose på bästa sätt. På våra föräldramöten vill vi ge föräldrarna en smak av vårt upplevelsebaserade lärande. Vi brukar ofta låta föräldrarna testa någon del från barnens vardag, t.ex. skapande, under mötet för att ge dem en konkret upplevelse av vår verksamhet.

På medlemsmöten varje månad träffas en representant från varje familj och verksamhetsansvarig. Där finns möjligheten att lyfta tankar,  funderingar och frågor på ett naturligt sätt.

Utvärdering

Varje år gör föräldrarna en utvärdering där de tycker till om verksamheten.
Via I Ur och Skur centralt svarar föräldrarna på en föräldraenkät vartannat år.

Sammanhållningsevenemang

Föräldrarna bjuds in till olika evenemang under läsåret där vi får möjlighet att umgås och ha trevligt, som t.ex. luciafirande, julfest och på sommarfest.

Varje år har vi även en arbetskväll då föräldrar och eventuella syskon tillsammans med barnen och pedagogerna utvecklar vår pedagogiska trädgård.

Samtal

Några veckor efter inskolning har vi efterinskolningssamtal och samtalar om hur föräldrarna och pedagogerna har upplevt barnets inskolning.
Innan barnet slutar hos oss har vi ett utskolningssamtal.

Utvecklingssamtal har vi i november och efter behov och önskemål under vårterminen.