Verksamhet

Förskolans läroplan Lpfö18 är vårt styrdokument.

Läroplan för förskolan, Lpfö18


Vi använder oss av I Ur och Skurs metoder för att nå dess mål:

cirkel-ny-feb16

Förskolans grundverksamhet

Med läroplanen som grund vill vi ge barnen kunskap om naturen och förmedla en naturkänsla, ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet.
Vi vill ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen.

•    Att barnen får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
•    Ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

Utomhuspedagogik

Vi arbetar med ett upplevelsebaserat lärande som till stor del sker utomhus. Vi stävar efter att konkretisera de abstrakta kunskaperna genom att teori och praktik vävs samman till en helhet. Barnen får möjlighet att ta till sig kunskaper med hela kroppen och alla sinnen. Vi tar vara på barnens egna erfarenheter, utforskande och upplevelser som grund i vårt arbete.

I vårt arbete med utomhuspedagogik strävar vi efter att visa på samband och helheter. Vi vill skapa meningsfulla sammanhang där barnen får möjlighet till utveckling och lärande i en autentiskmiljö. Det centrala är upplevelsen, leken och äventyret. Det vi gör på förskolan ska vara lustfyllt och inspirerande. Vi vill fånga barnens nyfikenhet och ta vara på barnens lust att lära.

Medvetet ledarskap

En viktig del i I Ur och Skurs pedagogik är vikten av närvarande pedagoger med ett medvetet ledarskap. Läs mer om våra tankar kring detta under pedagoger.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att alltid knyta samman barnens två världar (hemma och på förskolan)på bästa sätt. Läs mer om detta under föräldrasamverkan.

Lek & äventyr

 • Hos oss får leken ett stort utrymme. Vi strävar efter att göra få avbrott i leken. Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra barnen till egna fria lekar och rollek, men vi försöker också att leka tillsammans med barnen. Allt från att delta i deras lekar, olika sorters dramalek, ledarstyrda grupplekar och till traditionella sång- och danslekar.
 • Förutom att vår dagliga verksamhet har äventyrliga inslag tack vare vårt upplevelsebaserade lärande, så gör vi många utflykter och lekfulla äventyr tillsammans t.e.x påskäventyr: där barnen får olika uppdrag av påskharen.

Olika uttrycksformer

 • Vi arbetar med olika uttryckformer – skapande, musik, drama och rörelse. Vi upplever med alla sinnen och hela barnet är med. På vår I Ur och Skur förskola gör vi också ”vanliga saker” som andra förskolor gör, som t.ex. läser böcker, har samlingar, klär ut oss och pysslar, men vi gör det i och med hjälp av naturen så ofta vi kan.

Natur- & miljökunskap

 •  Vi jobbar med ett nyfiket och lustfyllt utforskande av naturen.Både på gården och i vår närmiljö får barnen tillsammans med engagerade pedagoger möjlighet att väcka ett intresse för naturen. Barnen erbjuds olika material/utrustning som t.ex. luppbukar, förstoringsglas,fakta böcker, genomskinliga hinkar, kikare mm för att förstärka upplevelser och hjälpa barnen vidare i sitt utforskande.
 • Miljöarbete: Som en del i vårt nära förhållande till naturen har vi ett fortlöpande temaarbete, nämligen miljö. Vi sopsorterar på Hattstugan och går sedan tillsammans med barnen till återvinningsstationen. Vi tar hand om vårt matavfall dels genom kompost på gården, men på vintern lämnar vi även frukt- och grönsaksavfall till matning av rådjur. Tillsammans med barnen undersöker och experimenterar vi kring naturens kretslopp.

Friluftsfrämjandets verksamhet

Tema/projekt

 • Temaprojekt: Vi jobbar mycket med många olika typer av teman. Ibland längre övergripande teman och andra gånger kortare. Vi försöker alltid att utgå från barnens intressen och behov.

Närmiljön

 • Vi använder oss mycket av vår varierande friluftsmiljö: skogen, havet och stranden. Vi har även gångavstånd till sporthall, konstgräsplan och bibliotek, vilket gör att vi gärna nyttjar dessa. Några gånger varje termin besöker vi biografen på Folkets hus i Skelleftehamn och ser knattebio. Vi vill att barnen ska bli förtrogna med vår närmiljö och se vilka möjligheter vårt samhälle bjuder på.

Den idealiska platsen för ett barn:

en strand, en äng, en skog.

Krångligare behöver det inte vara.

Bättre kan det inte bli. (okänd)

 • Inomhusvistelse

  Självfallet är vi även inne med barnen. Vi har rymliga, ljusa lokaler med bland annat ett kuddrum, ett byggrum, en dockvrå och annat. När vi är inne spelar vi också gärna spel, bygger pussel, pysslar och gör sådant som alla ”vanliga” förskolor gör.

 • ”Tunggung”

  Två gånger i veckan har 4-5-åringarna ”skolförberedande verksamhet”, som vi kallar för Tunggung.Där jobbar vi med språklekar enligt Bornholmsmodellen. Vi tränar bland annat på rim, ramsor, stavelser, ljud och olika former av ord. (Korta/långa, sammansatta, motsatser mm.) Vi övar upp munmotoriken med olika blås-& suglekar mm.

På Tunggung spelar vi ofta olika typer av spel. Där tränar barnen bland annat samarbete, tålamod och turtagning, förutom de t.ex. matematiska- eller språkbegrepp som spelet utgår ifrån. Barnen tränar även sin finmotorik med penngrepp, klippning mm.