Pedagoger

På I Ur och Skur Hattstugan är pedagogerna medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Vi arbetar med ett medvetet ledarskap.

Pedagogerna ska utnyttja naturens mångfald, utifrån varje barns förutsättningar för att ge grunden till ett livslångt lärande.

Vårt mål är att förmedla kunskap till barnen genom lek, upplevelsebaserat lärande och genom våra olika uttrycksmedel i och med hjälp av naturen. Årstidernas växlingar bjuder på en variation av aktiviteter och uttryckssätt.Det krävs stor flexibilitet hos pedagogerna att arbeta utomhus året runt, vilket betyder att de är lyhörda för barnen och deras behov.

Arbete i projektform med teman är en del av I Ur och Skur. Vi vill arbeta ämnesövergripande för att skapa helheter och samband i lärandet. Projekten bör utgå från upplevelser och utgå från barnens tidigare erfarenheter och kunskaper.

I Ur och Skurs metoder syftar till att stimulera, intressera och aktivera barnen genom eget lärande i naturen. Metoderna ska också stärka deras självkänsla, sociala kompetens och empatiska förmåga. Pedagogernas medagerande och vägledande sätt är viktigt för barnens lärande. Pedagogernas förhållningssätt och attityder till barnen och naturen och de sätt de använder I Ur och Skurs metoder på, är det vi kallar I Ur och Skurpedagogik.

Personalen på I Ur och Skur Hattstugan är utbildade I Ur och Skur pedagoger.

De har läst 7,5p I Ur och Skur pedagogik via lärarhögskolan/GIH i Stockholm.
Vi har även som målsättning att all personal har eller ska genomgå Friluftsfrämjandets alla ledarutbildningar inom Friluftsfrämjandets barnverksamhet.

Grunden för I Ur och Skurs ledarsyn:

 • att vi tycker att det är roligt att vara ute.
 • att vi tycker att det är viktigt och roligt att arbeta med barn
 • att vi kan förmedla känslan för naturen för barn
 • att vi använder leken och olika uttrycksmedel som metod
 • att vi lär barnen om natur och friluftsliv
 • att vi använder oss själva som förebild
 • att vi ger barnen naturupplevelser
 • att vi är medupptäckande, medupplevande, medundersökande och medagerande
 • att vi inte avbryter barnen i deras lek och i sitt arbete med onödiga rutiner
 • att vi låter friluftsliv och natur genomsyra vårt arbete med barnen
 • att vi för en dialog med barnen och har ett reflekterande arbetssätt

VI SOM JOBBAR PÅ I UR OCH SKUR HATTSTUGAN ÄR:

Legitimerad förskollärare och rektor, Maria (Mia) Saverstam: mia@iurochskurhattstugan.se

Legitimerad förskollärare, Maria Nyström: marianystrom@iurochskurhattstugan.se

Barnskötare, Theodor Ekenstedt: theo@iurochskurhattstugan.se

Barnskötare, Maja Åberg: maja@iurochskurhattstugan.se

Kökspersonal Tina Westergård: tina@iurochskurhattstugan.se